If You’re happy and you know it…

If you’re happy and you know it, clap your hands
If you’re happy and you know it, clap your hands
If you’re happy and you know it, and you really want to show it
If you’re happy and you know it, clap your hands.

If you’re happy and you know it, stomp your feet
If you’re happy and you know it, stomp your feet
If you’re happy and you know it, and you really want to show itt
If you’re happy and you know it, stomp your feet.

If you’re happy and you know it, turn around
If you’re happy and you know it, turn around
If you’re happy and you know it, and you really want to show it
If you’re happy and you know it, turn around.

If you’re happy and you know it, wiggle your hips
If you’re happy and you know it, wiggle your hips
If you’re happy and you know it, and you really want to show it
If you’re happy and you know it, wiggle your hips.

If you’re happy and you know it, stretch your arms
If you’re happy and you know it, stretch your arms
If you’re happy and you know it, and you really want to show it
If you’re happy and you know it, stretch your arms.

If you’re happy and you know it, pat your head
If you’re happy and you know it, pat your head
If you’re happy and you know it, and you really want to show it
If you’re happy and you know it, pat your head.

If you’re happy and you know it, touch your nose
If you’re happy and you know it, touch your nose
If you’re happy and you know it, and you really want to show it
If you’re happy and you know it, touch your nose.

If you’re happy and you know it, point your toes
If you’re happy and you know it, point your toes
If you’re happy and you know it, and you really want to show it
If you’re happy and you know it, point your toes.

If you’re happy and you know it, shout hello
If you’re happy and you know it, shout hello
If you’re happy and you know it, and you really want to show it
If you’re happy and you know it, shout hello.

Say hello!

Konnichiwa!

Bon jour!

Privyet!

Ni Hâo!

Kalimera!

Jambo!

Hao!

Guten Tag!

Namasté!

Selam!

Buongiorno!

Hola!

Vaanga!

(és hogy a mi nyelvünk se maradjon ki!)

Szia! :)

Speak Your Mind

*